FAALİYET RUHSATI MÜRACAAT FORMU

KARAR 19. HD., E. 2016/4562 K. 2016/10905 T. 16.6.2016

19. HD., E. 2016/4562 K. 2016/10905 T. 16.6.2016 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 19. Hukuk Dairesi Esas No.: 2016/4562 Karar No.: 2016/10905 Karar tarihi: 16.06.2016 cezai şart • davanın kabulü Davacılar 1-... 2-... 3-... vek. Av. ... Fatih Tercan ile davalı ....vek. Av. ... arasında görülen itirazın iptali davası hakkında ...Asliye Ticaret Mahkemesinden verilen 05/05/2014 gün ve 2012/162-2014/121 [...]

Read More
MÜKELLEFİYET KAYDININ TERKİNİ

Mükellefiyet Kaydının Terkini Vergi incelemesine sevk edilen mükellefler hakkında, haklarında yapılacak inceleme sonuçlanıncaya kadar, sahte belge düzenleme eylemlerine devam edilmesinin yaratacağı risklerin ve bu süreçte devam edecek sahte belge düzenleme eylemlerinden kaynaklı vergi ziyaının önüne geçmeye yönelik olarak, vergi idaresine, tedbir niteliğinde işlem tesis edilerek, sahte belge düzenleme yüksek riski bulunan mükelleflerin mükellefiyet kaydının, haklarında [...]

Read More
EMVALİ METRUKE VE VAZİYET KARARLARI

I. Sözlük ve Hukuki Anlamı “Emval-i metruke” kavramı “terk edilmiş, bırakılmış, sahipleri bilinmeyen mallar”ı ifade etmektedir. Kelime karşılığı “terk edilmiş, bırakılmış mallar” olan emval-i metruke, öğretide ve yargı kararlarında “Hükûmetçe görülen siyasi ve idari zorunluluk nedeniyle bulundukları yerden başka yere nakledilen, kendiliğinden bulundukları yeri terk ederek kayıp ve kaçak durumuna düşen, yabancı ülkelere giden veya [...]

Read More
MARKA HAKKINA TECAVÜZ

Marka, bir işletmeye ait ürünlerin başka işletmelere ait ürünlerden farkını ortaya koyan ve bu iki işletme arasındaki ürün ayrımını muhataplarına arz eden işaretlerin tamamıdır. Markaya ilişkin esaslar, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nda (“SMK”) düzenlenmiştir. SMK’nın 4. maddesi hükmüne göre marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka [...]

Read More
HİZMET TESPİT DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE VE İSTİSNALARI

HİZMET TESPİT DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE VE İSTİSNALARI Türk hukuk sistemi sosyal güvenliğin sağlanabilmesi adına, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında zorunluluk ilkesini benimsemektedir. Sosyal güvenlik sistemi kapsamında zorunluluk ilkesi, işverene sigortalının işe giriş bildirgesini verme gibi bazı yükümlülükler yüklemekle birlikte sigortalının da işe giriş anında kendiliğinden bazı haklarının doğmasını sağlar. Fakat belirtmek [...]

Read More
elektronik-ticarette-gelismeler
ELEKTRONİK TİCARETTE GELİŞMELER

ELEKTRONİK TİCARETTE GELİŞMELER 29 Aralık 2022 tarihli ve 32058 sayılı Resmi Gazete’de Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı Ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) yayınlanmıştır. Bu Yönetmelik kapsamında 7416 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un (“Kanun”) uygulanması için gerekli usul ve esaslar belirlenmiştir. Bu yazımızda Yönetmelik’in incelemesi yapılacaktır ve genel [...]

Read More
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE ŞİRKETLER HUKUKU

Sürdürülebilirlik ve Şirketler Hukuku Türk Ticaret Kanunu çerçevesindeki düzenlemelere göre sürdürülebilirlik, şirketlerin ekonomik devamlılığını ifade etmektedir. “Sürdürülebilir Şirket” Türk Ticaret Kanunu’na göre işletmenin sürekli olarak varlığını koruyabilmesi anlamını taşımaktadır. Bununla birlikte üzerinde genel geçer bir mutabakata varılmamış olmasına karşın sürdürülebilirlik kavramı geniş yorumlandığında içerisinde fiziksel, sosyal, ekonomik çevre kavramlarını da barındırmaktadır. Yine şirketlerin sebep olduğu [...]

Read More
SERMAYE PİYASASI HUKUKU VE TEMEL KAVRAMLAR

Sermaye Piyasası Hukuku ve Temel Kavramlar Sermaye piyasası araçları Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SerPK) farklı bölümlerinde tanımlanmıştır. SerPK m.3/1, ş sermaye piyasası araçlarını menkul kıymetler ve türev araçlar ile yatırım sözleşmeleri de dâhil olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu’nca (SPK) bu kapsamda olduğu belirlenen diğer sermaye piyasası araçları olarak tanımlamaktadır. Kanun diğer hükümleri ile sermaye piyasası araçlarının [...]

Read More
veri-sorumlusunun-yukumluluklari-51
VERİ SORUMLUSUNUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri Veri Sorumlusu Nedir? 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) veri sorumlusu “kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi” olarak tanımlanmıştır. Bu yazımızda KVKK kapsamında veri sorumlusu için öngörülen yükümlülüklere değinilecektir. Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri Nelerdir? Veri sorumlusunun KVKK kapsamındaki konumu [...]

Read More
YENİLENEBİLİR ENERJİ İLE GELECEĞİMİZ

Yenilenebilir Enerji ile Geleceğimiz Her geçen gün artmaya devam eden enerji ihtiyacı, bizleri kısıtlı miktarda olan ve yenilenemeyen fosil yakıtlara bağımlı bırakmaktadır. Bu kaynakların limitli olmaları bir kenara, kullanımları sonucu atmosfere ve dünyamıza zararı dokunacak kimyasallar salınmaktadır. Tam bu noktada tüm dünyada etkisini gittikçe arttıran yenilenebilir enerji kaynaklarının tarihsel gelişimi ve hukuki açıdan incelemesine aşağıda [...]

Read More
TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI

TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI Vatandaşlık kavramı değişen dünya düzeninde oldukça dinamik ve canlı kalmayı sağlaması bakımdan tanımlanması güç bir kavramdır. Temelde kişi ile devlet arasındaki siyasi ve hukuki ilişkiyi ifade eden “vatandaşlık” kavramı, günümüzde devlet egemenliğinin zayıflamasına bağlı olarak göç hareketlerinin dinamikleşmesiyle gündem halini almıştır. Aşağıda vatandaşlığın kazanılması yollarına ilişkin açıklamalarımız yer almaktadır. Türk Vatandaşlığının Doğumla [...]

Read More
ANONİM ŞİRKETİN HAKLI SEBEPLE FESHİ ve FESİH DAVASI

ANONİM ŞİRKETİN HAKLI SEBEPLE FESHİ VE  FESİH DAVASI Giriş 6762 sayılı eski Ticaret Kanununda düzenlenmeyen anonim şirketlerin haklı sebeple feshi kurumu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”)  Sona Erme ve Tasfiye hükümleri arasında 531. maddede şu şekilde düzenlenmektedir: Türk Ticaret Kanunu Madde 531- Haklı Sebeplerle Fesih Haklı sebeplerin varlığında, sermayenin en az onda birini ve [...]

Read More
KİRA SÖZLEŞMESİ, SORUMSUZLUK ANLAŞMALARI ve HALEFİYET

YAPI MALİKİNİN KUSURSUZ SORUMLULUĞU BAĞLAMINDA YAPI MALİKİNE AÇILAN RUCUAN TAZMİNAT DAVASINDA KİRA SÖZLEŞMESİNDE YER ALAN SORUMSUZLUK ANLAŞMASININ KİRACININ SİGORTACISINA KARŞI İLERİ SÜRÜLÜP SÜRÜLEMEYECEĞİ SORUNU Giriş Uygulamada yapı malikinin kusursuz sorumluluğuna ilişkin olarak yapı maliklerine yapı malikinin kusursuz sorumluluğuna ilişkin ilke uyarınca sigorta şirketlerince rücu edilmek istendiği, bunun için sigorta şirketlerince davalar açıldığı görülmektedir. Özellikle yapı [...]

Read More
CORONAVİRÜS(COVID-19) SALGINI VE ÜCRETSİZ İZİN

İşveren İşçiyi Coronavirüs (Koronavirüs) (COVID-19) Sebebiyle Ücretsiz İzne Çıkarabilir Mi?         I.     Tanım 4875 sayılı İş Kanunu ücretsiz izni tanımlamamasına rağmen çeşitli düzenlemelerinde ücretsiz izinle ilgili düzenlemelere yer vermiştir.  İş Kanunu'nda belirtilen ücretsiz izinler şu şekilde düzenlenmiştir: 1 – Madde 46 Mazeret İzinleri İş Kanununun 46. maddesinin III. fıkrası uyarınca, işçinin evlenmesi, [...]

Read More
DEĞERLİ KONUT VERGİSİ YASALAŞTI

07.12.2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler ile Değerli Konut Vergisi ihdas edilmiştir. (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191207-1.htm ) Kapsam: Yeni getirilen Emlak Vergisi Kanunu md. 43 uyarınca Türkiye’de bulunan mesken niteliklli [...]

Read More
arsa_payi_karsiligi_insaat_sozlesmesi
KENTSEL DÖNÜŞÜMDE ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN İDARİ YOLLARLA SONA ERDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİLGİ NOTU

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN İDARİ YOLLARLA SONA ERDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİLGİ NOTU Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Hangi Yollarla Sona Erdirilebilmektedir? Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri; yüklenici ve arsa sahiplerinin anlaşması yoluyla, eğer sözleşmeden yalnızca bir taraf dönmek istiyor ve karşı taraf buna karşı çıkıyorsa mahkemede açılacak olan sözleşmenin feshi davası yoluyla ve [...]

Read More
TAHLİYE TAAHHÜDÜ YOLUYLA KİRACININ TAHLİYESİ

Tahliye Taahhüdü Yoluyla Kiracının Tahliyesi Genel Olarak Tahliye Taahhüdü TBK Kira ile ilgili hükümlerinin temel amacı zayıf durumdaki kiracıyı korumak olunca, kiralayanın kiracıyı tahliye davası ile tahliye etme imkanı TBK m. 350-352’de öngörülen tahliye sebepleri ile sınırlandırılmıştır. 6098 Sayılı TBK. da tıpkı 6570 Sayılı kanun gibi konut ve çatılı işyeri kira sözleşmesinin kiracıdan kaynaklı nedenlerle [...]

Read More
LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURULU KİMLER TOPLANTIYA ÇAĞIRABİLİR?

Limited Şirketlerde Genel Kurulu Kimler Toplantıya Çağırabilir? Türk Ticaret Kanununda (“TTK)” Limited Şirketlerin (Ltd. Şti.) Genel Kurulu ile ilgili düzenlemeyi 617-622 maddelerinde düzenlemiştir. Yasa Koyucu sadece Ltd. Şti.’ye özel ve özgü hususları bu maddelerde düzenlerken diğer hususları Anonim Şirketlerin Genel Kurula  (A.Ş. GK) ilişkin hükümlerine atıfta bulunmuştur. TTK  Madde 617 Toplantıya çağrı, azlığın çağrı ve [...]

Read More
LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARININ HAKLARI

LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARININ HAKLARI LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARININ BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI Limited şirketler bakımından ortakların bilgi alma ve inceleme hakkı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 614. Maddesinde düzenlenmektedir. Buna göre; TTK m. 614 “Her ortak, müdürlerden, şirketin bütün işleri ve hesapları hakkında bilgi vermelerini isteyebilir ve belirli konularda inceleme yapabilir. Ortağın, elde ettiği [...]

Read More
LİMİTED ŞİRKETLERİN HAKLI SEBEPLE FESHİ

LİMİTED ŞİRKETLERİN HAKLI SEBEPLE FESHİ Giriş 6762 Sayılı Eski Ticaret Kanununda (“ETK’’)  madde (“md.”) 549’da yer bulan limited şirketin haklı sebeple feshi kurumu yeni 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu (‘’TTK’’) ile birlikte önemli değişiklikleri de beraberinde getirmiştir. Limited şirketin haklı sebeple feshi kurumu TTK’nın Sona Erme ve Ayrılma hükümleri arasında 636. maddede düzenlenmektedir. TTK  md. [...]

Read More
İKİ HAKLI İHTAR YOLUYLA TAHLİYE

KİRACIDAN KAYNAKLI TAHLİYE SEBEPLERİ Genel olarak: 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (“TBK”)  Kira ile ilgili hükümlerinin temel amacı zayıf durumdaki kiracıyı korumak olunca, kiralayanın kiracıyı tahliye davası ile tahliye etme imkanı TBK m. 350-352’de öngörülen tahliye sebepleri ile sınırlandırılmıştır. TBK’ da tıpkı mülga 6570 Sayılı kanun gibi konut ve çatılı işyeri kira sözleşmesinin kiracıdan kaynaklı [...]

Read More

İletişime Geç!
Hukuki görüş talepleri ve merak ettiğiniz konularda bizimle iletişime geçebilirsiniz. İletişime geçmek için tıklayınız.