DEĞERLİ KONUT VERGİSİ YASALAŞTI

07.12.2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler ile Değerli Konut Vergisi ihdas edilmiştir.
(https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191207-1.htm )

 • Kapsam:

Yeni getirilen Emlak Vergisi Kanunu md. 43 uyarınca Türkiye’de bulunan mesken niteliklli taşınmazlardan bina vergi değeri veya Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nce belirlenen değeri 5,000, 000, TL üstünde olan taşınmazlar bu vergi kapsamındadır.

Madde 44/1 düzenlemesi uyarınca; Verginin matrahı, bina vergi değeri ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değerden yüksek olanıdır. Madde 43/2 ve 43/3 uyarınca; “Bu vergi uygulamasında, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen bir değerin bulunmaması durumunda, bina vergi değeri esas alınarak vergilendirme işlemleri yapılır. Bina vergi değeri, 29 uncu maddeye göre belirlenen vergi değeridir.”

 

 • Matrah ve Oran:

Madde 44/1 uyarınca aşağıdaki oranlarda uygulanacaktır vergi:

Evin Değeri Oran
5,000,000- 7,500,000 (TRY)  0.3 %
7,5000,001- 10,000,000 (TRY) 0.6 %
 >10,000,000 (TRY) %1
 • Mükellefiyet:

Madde 45/1 uyarınca, değerli konut vergisini mesken nitelikli taşınmazların maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa mesken nitelikli taşınmaza malik gibi tasarruf edenler öder.

 • Ödeme Süresi ve Şekli:

Madde 47/3 uyarınca, Vergi dairesi tarafından tarh ve tahakkuk ettirilen vergi, ilgili yılın şubat ve ağustos aylarının sonuna kadar iki eşit taksitte ödenir.

 • Muafiyet:

Madde 46 uyarınca kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup on sekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların sahip olduğu mesken nitelikli taşınmazlar (intifa hakkına sahip olunması hâli dâhil), belediyelere, özel ve genel bütçeli kuruluşlara, üniversitelere ait mesken nitelikli taşınmazlar, yabancı devletlere ait olup elçilik ve konsolosluk olarak kullanılan mesken nitelikli taşınmazlar ile elçilerin ikametine mahsus mesken nitelikli taşınmazlar belli şartlar altında bu vergiden muaftırlar.

 • Sonuç

Kanun metninden açıkça anlaşıldığı ve muhtelif müelliflerce belirtildiği üzere;

 • Bu vergi sadece az sayıdaki mesken nitelikli taşınmaza uygulanacak bir vergi olduğundan, bu husus problemlidir ve vergilendirmenin temel ilkeleri ile çelişmektedir. Ayrıca daha yüksek değere sahip olsa dahi mesken nitelikli olmayan taşınmazlar bu verginin kapsamı dışındadır.
 • Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü taşınmazın değerini ne şekilde belirleyecektir? Bu hususta herhangi bir parametre tesis edilmemiş olması büyük bir eksiklik olarak ifade edilmektedir.
 • Madde 43/2 ve 43/3 uyarınca, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen bir değerin bulunmaması durumunda, bina vergi değeri esas alınarak vergilendirme işlemleri yapılacaktır. Bu husus, mükellefler arasında uygulamada ciddi farklılıklar doğurabileceğinden, bu düzenlemeye getirilen güçlü eleştirilerden bir tanesidir.
 • Hesaplama metodunun problemli olduğunu ve vergilendirmenin genel ilkeleri ile çeliştiğini ifade etmek gerekir.
 • Genel yaklaşımın da problemli olduğu görülmektedir. Örneğin 6,000,000 TL değerinde tek bir taşınmazı bulunan bir kişi bu vergiye tabi iken, 3,000,000 TL’Lik  4 adet toplam 12,000,000 TL değerinde taşınmazı olan bir kişi bu vergiye tabi olmayacaktır. Bu husus bu vergiye getirilen bir başka güçlü eleştiridir.

Mükelleflerin tespit edilen değerlere itiraz etme hakları bulunmakta olup, aynı şekilde diğer hukuki aksiyonları alma hakları da bulunmaktadır.

Daha detaylı bilgi için aşağıdaki kişilerle iletişime geçebilirsiniz:

Av. Arb. Fatih M. Tercan
ftercan@tercanhukuk.com

Stj. Av. Ezgi Hazal Özhan
hozhan@tercanhukuk.com

Bu hukuki bilgilendirme metni bilgilendirme amacı ile hazırlanmış olup, reklam ya da avukat- müvekkil ilişkisi kurma amacı ile hazırlanmamıştır. Bu bilgilendirme metninde yer alan hiçbir husus hukuki tavsiye değildir ve hukuki tavsiye olarak anlaşılmamalıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir