Currently browsing: Genel

KARAR 19. HD., E. 2016/4562 K. 2016/10905 T. 16.6.2016

19. HD., E. 2016/4562 K. 2016/10905 T. 16.6.2016 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 19. Hukuk Dairesi Esas No.: 2016/4562 Karar No.: 2016/10905 Karar tarihi: 16.06.2016 cezai şart • davanın kabulü Davacılar 1-... 2-... 3-... vek. Av. ... Fatih Tercan ile davalı ....vek. Av. ... arasında görülen itirazın iptali davası hakkında ...Asliye Ticaret Mahkemesinden verilen 05/05/2014 gün ve 2012/162-2014/121 [...]
Read more

MÜKELLEFİYET KAYDININ TERKİNİ

Mükellefiyet Kaydının Terkini Vergi incelemesine sevk edilen mükellefler hakkında, haklarında yapılacak inceleme sonuçlanıncaya kadar, sahte belge düzenleme eylemlerine devam edilmesinin yaratacağı risklerin ve bu süreçte devam edecek sahte belge düzenleme eylemlerinden kaynaklı vergi ziyaının önüne geçmeye yönelik olarak, vergi idaresine, tedbir niteliğinde işlem tesis edilerek, sahte belge düzenleme yüksek riski bulunan mükelleflerin mükellefiyet kaydının, haklarında [...]
Read more

EMVALİ METRUKE VE VAZİYET KARARLARI

I. Sözlük ve Hukuki Anlamı “Emval-i metruke” kavramı “terk edilmiş, bırakılmış, sahipleri bilinmeyen mallar”ı ifade etmektedir. Kelime karşılığı “terk edilmiş, bırakılmış mallar” olan emval-i metruke, öğretide ve yargı kararlarında “Hükûmetçe görülen siyasi ve idari zorunluluk nedeniyle bulundukları yerden başka yere nakledilen, kendiliğinden bulundukları yeri terk ederek kayıp ve kaçak durumuna düşen, yabancı ülkelere giden veya [...]
Read more

MARKA HAKKINA TECAVÜZ

Marka, bir işletmeye ait ürünlerin başka işletmelere ait ürünlerden farkını ortaya koyan ve bu iki işletme arasındaki ürün ayrımını muhataplarına arz eden işaretlerin tamamıdır. Markaya ilişkin esaslar, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nda (“SMK”) düzenlenmiştir. SMK’nın 4. maddesi hükmüne göre marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka [...]
Read more

HİZMET TESPİT DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE VE İSTİSNALARI

HİZMET TESPİT DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE VE İSTİSNALARI Türk hukuk sistemi sosyal güvenliğin sağlanabilmesi adına, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında zorunluluk ilkesini benimsemektedir. Sosyal güvenlik sistemi kapsamında zorunluluk ilkesi, işverene sigortalının işe giriş bildirgesini verme gibi bazı yükümlülükler yüklemekle birlikte sigortalının da işe giriş anında kendiliğinden bazı haklarının doğmasını sağlar. Fakat belirtmek [...]
Read more

ELEKTRONİK TİCARETTE GELİŞMELER

elektronik-ticarette-gelismeler
ELEKTRONİK TİCARETTE GELİŞMELER 29 Aralık 2022 tarihli ve 32058 sayılı Resmi Gazete’de Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı Ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) yayınlanmıştır. Bu Yönetmelik kapsamında 7416 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un (“Kanun”) uygulanması için gerekli usul ve esaslar belirlenmiştir. Bu yazımızda Yönetmelik’in incelemesi yapılacaktır ve genel [...]
Read more

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE ŞİRKETLER HUKUKU

Sürdürülebilirlik ve Şirketler Hukuku Türk Ticaret Kanunu çerçevesindeki düzenlemelere göre sürdürülebilirlik, şirketlerin ekonomik devamlılığını ifade etmektedir. “Sürdürülebilir Şirket” Türk Ticaret Kanunu’na göre işletmenin sürekli olarak varlığını koruyabilmesi anlamını taşımaktadır. Bununla birlikte üzerinde genel geçer bir mutabakata varılmamış olmasına karşın sürdürülebilirlik kavramı geniş yorumlandığında içerisinde fiziksel, sosyal, ekonomik çevre kavramlarını da barındırmaktadır. Yine şirketlerin sebep olduğu [...]
Read more

SERMAYE PİYASASI HUKUKU VE TEMEL KAVRAMLAR

Sermaye Piyasası Hukuku ve Temel Kavramlar Sermaye piyasası araçları Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SerPK) farklı bölümlerinde tanımlanmıştır. SerPK m.3/1, ş sermaye piyasası araçlarını menkul kıymetler ve türev araçlar ile yatırım sözleşmeleri de dâhil olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu’nca (SPK) bu kapsamda olduğu belirlenen diğer sermaye piyasası araçları olarak tanımlamaktadır. Kanun diğer hükümleri ile sermaye piyasası araçlarının [...]
Read more

VERİ SORUMLUSUNUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

veri-sorumlusunun-yukumluluklari-51
Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri Veri Sorumlusu Nedir? 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) veri sorumlusu “kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi” olarak tanımlanmıştır. Bu yazımızda KVKK kapsamında veri sorumlusu için öngörülen yükümlülüklere değinilecektir. Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri Nelerdir? Veri sorumlusunun KVKK kapsamındaki konumu [...]
Read more

YENİLENEBİLİR ENERJİ İLE GELECEĞİMİZ

Yenilenebilir Enerji ile Geleceğimiz Her geçen gün artmaya devam eden enerji ihtiyacı, bizleri kısıtlı miktarda olan ve yenilenemeyen fosil yakıtlara bağımlı bırakmaktadır. Bu kaynakların limitli olmaları bir kenara, kullanımları sonucu atmosfere ve dünyamıza zararı dokunacak kimyasallar salınmaktadır. Tam bu noktada tüm dünyada etkisini gittikçe arttıran yenilenebilir enerji kaynaklarının tarihsel gelişimi ve hukuki açıdan incelemesine aşağıda [...]
Read more