KARAR 19. HD., E. 2016/4562 K. 2016/10905 T. 16.6.2016

19. HD., E. 2016/4562 K. 2016/10905 T. 16.6.2016

T.C. Yargıtay Başkanlığı – 19. Hukuk Dairesi
Esas No.: 2016/4562
Karar No.: 2016/10905
Karar tarihi: 16.06.2016

cezai şart • davanın kabulü

Davacılar 1-… 2-… 3-… vek. Av. … Fatih Tercan ile davalı ….vek. Av. … arasında görülen itirazın iptali davası hakkında …Asliye Ticaret Mahkemesinden verilen 05/05/2014 gün ve 2012/162-2014/121 E.K. sayılı, davacı … tarafından açılan davanın kabulüne, diğer davacılar yönünden aktif husumet yokluğundan dolayı reddine dair verilen hükmün davacılar vekili tarafından duruşmasız, davalı vekilince duruşmalı olarak süresi içinde temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davalı vek. Av. … gelmiş, diğer taraftan kimse gelmemiş olduğundan onların yokluğunda duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatın sözlü açıklamaları dinlenildikten ve temyiz dilekçelerinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

– K A R A R –

Her ne kadar dava konusu taşınmazlara ait dosya içerisine konulmuş ise de taraflar arasında haricen akdedilen sözleşmede yer alan cezai şart hükümlerinin resmi akit tablosuna geçirilip geçirilmediğinin tespiti yönünden dava konusu taşınmazların satışına ilişkin resmi akit tablosunun incelenmesine de heyetçe gerek görüldüğünden bu noksanlığın giderilmesinden sonra yeniden gönderilmek üzere dosyanın yerel mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, 16.06.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir