E BÜLTEN TAKİPÇİSİ ve İLETİŞİM FORMU GÖNDERİCİSİ AYDINLATMA METNİ

Tercan Hukuk  olarak kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında aşağıda açıkladığımız şekilde ve KVKK çerçevesinde izin verilen  sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

KVKK’nın 4, 5 ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz;

  • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun
  • Doğru ve gerektiğinde güncel
  • Belirli, açık ve meşru amaçlar için
  • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü
  • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde

Tercan Hukuk’un tarafınıza hukuki gelişmelere ilişkin bilgi vermesi ve bilimsel makale sağlaması amacıyla işlenecektir.

2. Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Tercan Hukuk  tarafından hukuk postası kayıt formu, Tercan Hukuk  iletişim formları gibi yöntemlerle toplanmaktadır. Kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde düzenlenen açık rızanızın alınması üzerine ve Tercan Hukuk’un  işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarının gerçekleştirilmesi için işlenmektedir.

3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi

Tercan Hukuk, işlediği kişisel verileri güncel teknolojik yöntemler dâhilinde doğru ve güncel olarak muhafaza etmektedir. Tercan Hukuk, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verileri kendiliğinden veya veri sahibinin talebi üzerine silecektir.

4. KVKK Kapsamında Sahip Olduğunuz Haklar

KVKK kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

a. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

f. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle tarafınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

5. Haklarınız Kapsamında Tercan Hukuka Başvuru Yolları

Yukarıda belirtilen haklarınızın kullanılması için kimlik bilgilerinizi, adresinizi, bildirime esas e-posta adresinizi, telefonunuzu, faks numaranızı ve başvurunuz yazılı ise imzanızı içeren taleplerinizi yazılı olarak ya da tarafınızca Tercan Hukuk’a  daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla Tercan Hukuk’un  “Büyükdere Caddesi, No: 99/5, 34387, Şişli, İstanbul, Türkiye”  adresine veya info@tercanhukuk.com  adresine iletmeniz gerekmektedir.