• İcra müdürlüklerinde her türlü icra takibinin yapılması ve alacak tahsili
 • İlamlı ve ilamsız icra takipleri
 • Kambiyo senedine dayalı takipler
 • İpoteğin ve rehnin paraya çevrilmesi yolu ile icra takipleri
 • İtirazın iptali davaları
 • Menfi tespit davaları
 • İstirdat davaları
 • Borca ve takibe itiraz davaları
 • Tasarrufun iptali davaları, ticareti terk davaları
 • Alacaklıyı zarara sokmak kasdı ile malvarlığını eksiltme ceza davaları
 • Hileli iflas davaları
 • İflas davaları