• Dernek ve Vakıfların kuruluş-yönetim–sona ermesi gibi hususlarda ilgili taraflara danışmanlık hizmeti
  • Vakıf senedi ve dernek tüzüğünün hazırlanması
  • Federasyon ve konfederasyon kuruluşu ve bunlara katılım süreci hususunda hukuki danışmanlık
  • Dernek ve vakıf yöneticilerine karşı açılan ceza ve tazminat davalarının takibi
  • Dernek ve vakıfların kuruluş, işleyiş, faaliyet ve feshine ilişkin açılan her türlü hukuki, idari ve ticari davanın ve icra takibinin takibi